A A+ A++
A

Czym są wakacje bez barier?

Porady ekspertów

Warto zaproponowac:
1. ćw słuchowe
2. ćw oddechowe
3. ćw usprawniające pracę narządów artykulacyjnych
4. ćw fonacyjne-głosowe
5. ćw rozwijające rozumienie mowy oraz rozwijające mowę czynną
6. ćw artykulacyjne
Poza ćwiczeniami konkretnie dobranymi pod rodzaj dysfunkcji wszelkie aktywności ogólnousprawniające w formie gier oraz zabaw ruchowych.
 
Osoba ubezpieczona może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup protezy w ramach różnych funduszy. Dopłatę można uzyskać z NFZ oraz ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR.   Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach NFZ jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej. Następnie pacjent powinien udać się do specjalisty, upoważnionego do wypisania zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne z odpowiednim kodem NFZ. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ (w tym, w którym zarejestrowany jest ubezpieczony). Ostatnim krokiem jest dostarczenie podbitego zlecenia do wybranej pracowni protetyczno-ortopedycznej, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków.   Środki finansowe na zakup zaopatrzenia ortopedycznego można pozyskać także udając się do PCPR/MOPS w miejscu zamieszkania. Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:  
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:  
 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
  Poszczególne oddziały mogą indywidualnie ustalać dodatkowe kryteria. MOPS lub PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Warto więc śledzić informacje na lokalnej stronie jednostki bądź kontaktować się telefonicznie z daną placówką. Dokumenty należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).   Do składanego wniosku należy załączyć szereg załączników:  
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS lub równoznaczne orzeczenieo niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS/KRUS/MON/ MSWiA;
 • kopię zlecenia (wniosku) na protezę wystawione przez lekarza chirurga lub ortopedę podbite w NFZ oraz przyjęte do realizacji przez firmę ortopedyczną;
 • fakturę pro-forma na przedmiot dofinansowania wystawioną przez firmę ortopedyczną.
  Kolejną możliwością otrzymania wsparcia finansowego na zakup protezy kończyn jest ubieganie się o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Do programu mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo (pracownicy, uczniowie, studenci) bądź w wieku aktywności zawodowej. Można mieć orzeczoną “Częściową niezdolność do pracy” z ZUS. Natomiast osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu –w założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć/ułatwić powrót do aktywności zawodowej.   Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.  
 • Proteza nogi – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.
  W uzasadnieniu wniosku (pobranego z PCPR lub MOPS) należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konieczne jest także załączenie kosztorysów na protezę oraz faktur proforma od dwóch różnych firm ortopedycznych.   Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.   Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki możliwe jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).   Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie   Z dofinansowania mogą skorzystać:
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
  Potrzebne dokumenty:   W przypadku:
 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 1. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis. Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:
 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.  

Okresowo pojawiają się możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięć z innych źródeł. W styczniu tego roku można było np. składać wnioski w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r dlatego warto na bieżąco śledzić doniesienia na ten temat.


Projekt ,,Sportowe wakacje bez barier” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.