A A+ A++
A

Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

Niniejszy Regulamin (,,Regulamin’’) określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.sportbezbarier.pl (,,Serwis’’). Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń do co ich treści. Brak akceptacji poniższych warunków skutkuje brakiem uprawnień do korzystania z Serwisu.

Właścicielem ,,Serwisu’’ jest Fundacja NEURON + z siedzibą w Warszawie 00-672 ul. Piękna 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705436, REGON: 368827349, NIP: 5213803470.

,,Użytkownik’’ to usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu (,,Usługa’’). Usługą dla użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itd.) lub promocyjnym.

Regulamin obowiązuje przez cały czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usługi nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usługi przez określony, minimalny czas. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin, co oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usługi. Usługa świadczona jest przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usługi, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.

ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ USŁUGOBIORCĘ TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Korzystając z Serwisu obowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Treści publikowane w Serwisie muszą zostać zaakceptowane przez Właściciela.

INFORMACJE

Żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może stanowić podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji czy działań. Porady lub opinii co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny po zbadaniu pacjenta. W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.

Warunki techniczne

W celu korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBMPC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z internetowa przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie z Usługi, wskazanej w postanowieniach niniejszego Regulaminu, wymaga spełnienia następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:
• dostęp do sieci Internet
• Oprogramowanie odczytujące Serwis

Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi należy korzystanie z niej bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usługi świadczonrj poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienie podstawowych informacji o urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem, wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itd.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Właściciel podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych partnerów Właściciela. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony  jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

PRAWO WŁAŚCIWE

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby naruszające prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www. spsk.wiih.org.pl

INFORMACJE O ,,COOKIES’’ I IP

Informacje o ,,cookies’’ zostały zamieszczone w dokumencie ,,Polityka korzystania z plików cookies’’, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomi bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób  dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba, że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treść stron internetowych jest chroniona prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniania, rozpowszechniania ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę na wczytywanie oraz przeglądanie Serwisu na urządzeniach Użytkownika, a także kopiowanie, ściąganie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym. Chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelki działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznana jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie linku pod nazwą ,,Regulamin’’. Forma regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 31 maja 2022 r.

Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez Fundację NEURON + z siedzibą w Warszawskie przy ul. Pięknej 49 , jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Fundacji NEURON +. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Fundacji NEURON +. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

Fundacja NEURON + nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem działań hakerskich. Fundacja NEURON + informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Fundację NEURON + i nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2022 Fundacja NEURON +