A A+ A++
A

Mapa wydarzeń

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Eget posuere ultrices aliquam proin vitae dignissim dui. In nec mattis lectus morbi gravida velit, nec eu. Iaculis urna urna a urna est. Feugiat feugiat sit etiam suspendisse cursus a sapien nisl.

Otwórz mapę

Pytania i odpowiedzi Wszystkie pytania

Osoba ubezpieczona może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup protezy w ramach różnych funduszy. Dopłatę można uzyskać z NFZ oraz ze środków PFRON za pośrednictwem MOPS i PCPR.   Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach NFZ jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który wypisze skierowanie do specjalisty: chirurga, ortopedy lub lekarza rehabilitacji medycznej. Następnie pacjent powinien udać się do specjalisty, upoważnionego do wypisania zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne z odpowiednim kodem NFZ. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ (w tym, w którym zarejestrowany jest ubezpieczony). Ostatnim krokiem jest dostarczenie podbitego zlecenia do wybranej pracowni protetyczno-ortopedycznej, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków.   Środki finansowe na zakup zaopatrzenia ortopedycznego można pozyskać także udając się do PCPR/MOPS w miejscu zamieszkania. Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:  
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:  
 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
  Poszczególne oddziały mogą indywidualnie ustalać dodatkowe kryteria. MOPS lub PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Warto więc śledzić informacje na lokalnej stronie jednostki bądź kontaktować się telefonicznie z daną placówką. Dokumenty należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).   Do składanego wniosku należy załączyć szereg załączników:  
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPS lub równoznaczne orzeczenieo niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS/KRUS/MON/ MSWiA;
 • kopię zlecenia (wniosku) na protezę wystawione przez lekarza chirurga lub ortopedę podbite w NFZ oraz przyjęte do realizacji przez firmę ortopedyczną;
 • fakturę pro-forma na przedmiot dofinansowania wystawioną przez firmę ortopedyczną.
  Kolejną możliwością otrzymania wsparcia finansowego na zakup protezy kończyn jest ubieganie się o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Do programu mogą przystąpić osoby aktywne zawodowo (pracownicy, uczniowie, studenci) bądź w wieku aktywności zawodowej. Można mieć orzeczoną “Częściową niezdolność do pracy” z ZUS. Natomiast osoby z całkowitą niezdolnością do pracy nie spełniają wymogów programu –w założeniu proteza finansowana w programie ma pomóc podjąć/ułatwić powrót do aktywności zawodowej.   Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.  
 • Proteza nogi – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.
  W uzasadnieniu wniosku (pobranego z PCPR lub MOPS) należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konieczne jest także załączenie kosztorysów na protezę oraz faktur proforma od dwóch różnych firm ortopedycznych.   Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.   Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki możliwe jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).   Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie   Z dofinansowania mogą skorzystać:
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
  Potrzebne dokumenty:   W przypadku:
 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 1. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis. Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:
 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.  

Okresowo pojawiają się możliwości dofinansowania tego typu przedsięwzięć z innych źródeł. W styczniu tego roku można było np. składać wnioski w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r dlatego warto na bieżąco śledzić doniesienia na ten temat.

Projekt Sport bez barier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Diam congue dolor ornare volutpat nam justo, sed aliquam. Varius risus lectus ut non ut imperdiet sed consectetur a. Urna, dignissim curabitur leo pretium. Condimentum faucibus arcu volutpat feugiat quis purus tristique sed mauris.

Kampania realizowana jest dzięki wsparciu:

Partnerzy medialni:

Partnerzy instytucjonalni: